Anale Anile Anute Renute

```

Anale anile anute renute

Nehari tomar chhabi

Taba dhyana rup ogo aparup

Ankiyachhe kato kabi

Anusari sei mahajan path

Lekhani niyechhi hate

Ganthibo baliya ei katha har

Ajike madhura prate

Jaya jaya jaya parameshwara

Jagat gurur jay

E mantra japi karibo amara

Bishwa atma jay

```

From:Sri Chinmoy,Supreme, teach me how to cry, 1975
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/stc