Simar Majhare Akash Pratim

```

Simar majhare akash pratim

Asim apar parabar

Ache taladesh naha go ashesh

Taranga sama durbar

Bahire amar katai lahari

Antare ami sthir

Ami parabar asim apar

Chira bidrohi bir

```

From:Sri Chinmoy,Supreme, teach me how to surrender, 1975
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sts