Akash Madhur Batas Madhur

```

Akash madhur batas madhur

Charidike madhu akkhoy

Peyechi madhur sandhan ami

Hayechi je madhumoy

Madhu jara chai ai ai ai

Kari madhu bitaran

Madhur hasiya andhar nashiya

Madhu rupe kari rupayan

```

From:Sri Chinmoy,Supreme, teach me how to surrender, 1975
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sts