Basiyacho Bhalo Dharanir Dhuli

```

Basiyacho bhalo dharanir dhuli ta nahe karinu bishwas

Ke srijila balo dukkha dainya maran jatana upahas

```

From:Sri Chinmoy,Supreme, teach me how to surrender, 1975
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sts