Chetana Amar Akashe Batase

```

Chetana amar akashe batase

Mukta sakal bandhan

Ami nai ar ache shudhu ek

Shashwata prema spandan

Nikhil bhuban amar apan

Amar nijer deha

Bahire amar keha nai ar

Par nahe aj keha ```

From:Sri Chinmoy,Supreme, teach me how to surrender, 1975
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sts