Japan... Bhitare Bahire Jyotir Sopan

```

Japan Japan Japan Japan Bhitare Bahire Jyotir Sopan

```

From:Sri Chinmoy,Tomar bani karbo prachar, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/tb