Samahita Shashwata Samadhir

```

Samahita shashwata samadhir

Lavanya rup

Dyuloker bhuloker bidhatar

Mahakal dhup

```

From:Sri Chinmoy,One thousand lotus petals, part 1, 2000
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/tlp_1