Kata Gan Ami Geyechi Dharai

```

Kata gan ami geyechhi dharai kata gan ajo baki

Bhitare bahire sangit majhe amare khunjiya thaki

Gabhir byethai kande hiya mor swaruper dekha nai

Subishal ei bhaba parabare ami je bhasiya jai

```

From:Sri Chinmoy,One thousand lotus petals, part 2, Aum Publications, New York, 2000
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/tlp_2