19. Esona shikhar nirab nithar

```

Esona shikhar nirab nithar

Heri aji ami bahir bhitar

Samadhi purir anadi atithi

Janai tomai bhakati pranati

Hiyai phutabo hasi nirjhar

Labhiya tomar kripa akatar

```

From:Sri Chinmoy,Tomorrow’s shore, Agni Press, 1983
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/tmh