Puratane Khama Karite Haibe

Puratane khama karite haibe
Nutan jiban lagi

Translation

I must forgive my own past
For a new life.