Shunbe Jadi Praner Katha Keno Nahi

Shunbe jadi praner katha keno nahi dako
Basbe jadi bhalo amai keno nahi rakho