Banda Kare Maner Duar Khulbo Hiyar

Banda kare maner duar khulbo hiyar dwar
Phulla chite dibo tomai kritagyatar har