Amar Nijer Apurnata Pari Jadi Karte

Amar nijer apurnata pari jadi karte sangsadhan
Parer truti dekhbona ar shunbo tader krandan