Bahir Mukhi Indriya Chhute Chale Shunena

Bahir mukhi indriya chhute chale shunena baran
Antara mukhi hale shudhu habe tara shantir karan