Atma Bhola Shiber Matan Karle Atma

Atma bhola shiber matan karle atma samarpan
Uthbe phute dibya jiban atma gyanir kothai maran