Bishwa Pitar Tripti Lagi Kari Shudhu Jiban

Bishwa pitar tripti lagi kari shudhu jiban dharan
Ta na hale sara jiban pashur jiban ki prayojan