Shudhu Katha Bachalata Kothai Hiyar

Shudhu katha bachalata kothai hiyar nirabata
Kothai mukhe madhurata shudhu byatha biphalata