Devi Savitri

Devi Savitri Devi Savitri Devi Savitri
Taba garimai taba sushamai nache dharitri
Atmatyager bhudhar shikhar baridhi banya
Bishwa prabhur tripti fuara dhanya kanya
Sri Aurobindo amar kabya asim chetana
Ati manaser mukti banshari dharar eshana