111. Canada Canada bishwa shantir

Canada Canada bishwa shantir dak diyecho
Bishwa jyotir gan geyecho
Sabar age sabar age
Puta hiyar anurage
Nutan asha nutan bhasa
Nutan rabi atma chhabi
Tumi aji more diyecho