E Jiban Shudhu Abhinoy Satya Kichui Noy

E jiban shudhu abhinoy satya kichui noy
Abhinoye sukh samman man apaman
Jiban maran bidhir likhan aparer dosh
Dekhi akaran