Bishwa Pitar Tripti Lagi Kari Shudhu Jiban

Bishwa pitar tripti lagi
Kari shudhu jiban dharan
Ta na hale sara jiban
Pashur jiban ki prayojan