Hok Jagaran Dibya Chetan Lakya Kebal Oishi

Hok jagaran dibya chetan
Lakya kebal oishi jiban
Atmar kache kari ami samarpan
Atmagyanir karbo jiban japan