Nitya Dekhi Kato Gyani Guni Dibarati Tader

Nitya dekhi kato gyani guni
Dibarati tader katha shuni
Kono ghuner nai je adhikhar
Jaina tabu mithya ahankar