Kothai Shatru Kothai Mitra Shudhu Eker Lila

Kothai shatru kothai mitra
Shudhu eker lila abhinoy
Janma maran deher jiban
Abhinoye joy ar parajoy