Nitya Purna Purnatara Purnatama Chalaman

Nitya purna purnatara
Purnatama chalaman purnata
Neme eso mane prane
Purna nirabata