Shristi Kare Atma Gopan Jeman Karen

Shristi kare atma gopan
Jeman kare bhagaban
Bakta kare atma gopan
Kharte nitya atmar sandhan