Bhabishyater Bhabna Bhebe Bhitar Samoi

Bhabi shyater bhabna bhebe
Bhitar samoi haran
Karbo kena karta jakhan
Amar chira apan