Lobhi Jadi Atma Darashan Atmai Kari Jiban

Lobhi jadi atma dharashan
Amai kari jiban japan
Ahankarer habe maran
Pabo ami nutan swapan