Ekhan Shanti Na Pele Bhai Mare Shanti

Ekhan shanti na pele bhai mare shanti
Milbena tomar
Deher bandhan shakta habe thakbe swapan
Ashanti andhar