Prati Karme Prati Khane Jena Bujhi Tomar

Prati karme prati khane jena bujhi
Tomar ichchha tomar ingit
Jabe tomar ichchha habe
Shunbe prabhu amar mukhe tomar sangit