Chhilam Swarge Atma Sukhe Khelte Elam

Chhilam swarge atma sukhe
Khelte elam dharar dukhe
Dukha ache tai sukher mulya
Shanti mukti je atulya