Parajoyer Madhya Diye Charam Joyer Jatri

Parajoyer madhya diye charam
Joyer jatri chale ase
Para shakti sahai haye
Chale pashe pashe