Param Shanti Biraj Karuk Prati Manaber Ghare

Param shanti biraj karuk
Prati manaber ghare
Mahanander plaban heribo
Vishwa prabhu bare