Ami Shudhu Taha Chahi Jaha Tumi Dite

Ami shudhu taha chahi
Jaha tumi dite chaha prabhu
Apan e chai sanande ja
Nahi dibe kamana he taha kabhu