Amar Nijer Apurnata Pari Jadi Karte

Amar nijer apurnata
Pari jadi karte sangsadhan
Parer truti dekhbona ar
Shunbo tader krandan