Ghor Tamasa Amar Prane

Ghor tamasa amar prane ghor tamasa
Mukti pabar kabhu jani nai bharasha