Nashi Ami Dibanishi Amar

Nashi ami dibanishi amar maner malinata
Nahi jani kabe jabe amar hiyar badhirata