Basiyachi Bhalo Pratiti Jibere

Basiyachi bhalo pratiti jibere tomare tushite janani
Taba barabhoye dhanya haila amar khudra abani