Charane Tomar Rakhinu Amar

Charane tomar rakhinu amar Bedanai bhara pran
Mukti labhile janibo kebal Tomar kripar dan