Swalpe Tushta Hate Chahi Swalpe Tushta

Swalpe tushta hate chahi swalpe tushta
Tomar kripa bindu shudhu karbe pushta