Tomar Dekha Peyechi Aj Taito Halem

Tomar dekha peyechi aj
Taito halem shanto
Ei jibane habona ar
Kabhu patha bhranto