Ananda Lobhe Bhitare Bahire Ekaki

Ananda lobhe bhitare bahire
Ekaki ghuriya mari
Pabitra chite pratiti nimeshe
Tomai jeno go smari