Maha kali Tomai Keno Kari Mago Bhoy

Maha kali tomai keno kari mago bhoy
Tomar kripai habe amar malin maner khoy