Amiya Sagare Dubi Ache Mor Hiya Man

Amiya sagare dubi ache mor
Hiya man pran deha
Sabiy madhur sabiy apan
Nai je apar keha