Tomar Katha Man Je Amar Shunte

Tomar katha man je amar shunte chahena
Bhul kareo tomar giti man je gahena