Tomar Hasi Jilikane Amar Rupantar Tomai

Tomar hasi jilikane amar rupantar
Tomai ami tushbo ami mago nirantar