Amar Hiyar Bishal Akashe

Amar hiyar bishal akashe rabi shashi duyi phul
Param prabhur kripar lagiya hayeche akul