Ar Katokal Rahibo Bendhe Ami Maha

Ar katokal rahibo bendhe ami maha mayar jale
Dekhbona ki kabhu ami mukti tapan amar bhale