Amar Katha Bhabi Kebal Taito Mari Laje Tomar

Amar katha bhabi kebal taito mari laje
Tomar katha bhabi jeno amar sakal kaje