Debatar Bhab Dibya Swabhab Amare Kariyo

Debatar bhab dibya swabhab amare kariyo dan
Dwanda bihin saral ashai purna kariyo pran